تیتر ۲۰

طالبان دست داشتن در حمله به سمت کاخ ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد

تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که غنی و ده ها نفر دیگر هنگام به صدا درآمدن اولین انفجار به خواندن نماز مشغول هستند و ماموران امنیتی به سمت منبع صدا می‌شتابند.

کلیدواژه: ریاست جمهوری