تیتر ۲۰

پاس اروپایی قلی زاده، زمینه ساز گل سردار

علی قلی زاده با پاسی زیبا و دیدنی از میانه میدان، زمینه ساز گل سردار آزمون به عراق بود.

کلیدواژه: اروپا