تیتر ۲۰

شعارها و برنامه‌ های انتخاباتی برخی نامزدها واقعی نیست

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شعارها و برنامه‌های انتخاباتی برخی نامزدها دور از واقعیت است.

کلیدواژه: انتخابات