تیتر ۲۰

هیچ اوراق بدهی در مرحله چهارم به فروش نرسید / عدم فروش اوراق بدهی در دو هفته گذشته

طی برگزاری چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد.

کلیدواژه: