تیتر ۲۰

بانک‌هاو موسسه‌های اعتباری، سفارشی درسامانه بازار بین‌بانکی ثبت نکردند

تهران - ایرنا - طبق اعلام مرکزی'>بانک مرکزی در چهارمین حراج اوراق مالی و اسلامی سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد و حراج جدید در یکم تیرماه برگزار می‌شود.

کلیدواژه: