تیتر ۲۰

همتی معاون اقتصادی خود را معرفی کرد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از تعیین معاون اقتصادی دولت خود در صورت پیروزی خبر داد.

کلیدواژه: