تیتر ۲۰

3 چالش اساسی انتخابات در ترازوی فلسفه

سیدیحیی یثربی معتقد است چگونگی اجرای انتخابات ریاست جمهوری از منظر فلسفی و مبانی اندیشه اسلامی با 3 چالش اساسی مواجه است.

کلیدواژه: انتخابات