تیتر ۲۰

۱۲۵ شعبه هالک بانک ترکیه برای کم بینایان در نظرگرفته شد

هالک بانک ترکیه، یکی از مهم ترین اهداف خود را فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه خدمات بانکی با توجه به شرایط جسمانی مشتریان کم توان خود اعلام کرد.

کلیدواژه: ترکیه