تیتر ۲۰

کشف شاهدانه در بازی کودکان از مبدا اوکراین

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: امانات پستی گمرک، از یک بسته با مبدا اوکراین به ایران ۹۰ دانه مخدر شاهدانه را کشف و ضبط کرد.

کلیدواژه: