تیتر ۲۰

چوکا و ادامه معضل گل خوردن در دقیقه 96! 

سبزپوشان تالشی برای چندمین مرتبه در طول لیگ، بازی برده را در ثانیه های پایانی با تساوی عوض کردند تا حالا کار آنها برای ماندن در مسابقات سخت تر شود.

کلیدواژه: