تیتر ۲۰

نامه استادان دانشگاه شریف به مردم درباره مشارکت در انتخابات

جمعی از استادان دانشگاه صنعتی شریف از مردم برای حضور و مشارکت گسترده در انتخابات 1400 دعوت کردند.

کلیدواژه: انتخابات