تیتر ۲۰

مکرون: قصد فرانسه حمله به اسلام نیست

رییس جمهوری فرانسه پس از پایان نشست ناتو در مورد موضع کشورش در برابر اسلام گفت: قصد فرانسه حمله به اسلام نیست.

کلیدواژه: