تیتر ۲۰

زخم های فرج چیست؟

فرج قسمت خارجی دستگاه تولیدمثل زن است. زخم‌های فرج زخم‌هایی هستند که در این ناحیه به وجود می‌آیند. زخم‌های فرج می‌توانند بسیار دردناک باشند و باعث ناراحتی شوند. بیشتر اوقات دلیل به‌وجودآمدن این زخم‌ها عفونت‌های مقاربتی هستند اما بسیاری از مسائل دیگر...

کلیدواژه: