تیتر ۲۰

قاچاق شاهدانه با اسباب بازی کودکان

سخنگوی گمرک گفت: همکاران امانات پستی گمرک، از یک بسته پستی که از مبدا اوکراین به کشورمان ارسال شده بود ۹۰ دانه مخدر شاهدانه را کشف و ضبط کردند.

کلیدواژه: قاچاق