تیتر ۲۰

نقش بانک مرکزی در سقوط کم سابقه بورس؟

سکوت مرکزی'>بانک مرکزی در مقابل اعطای سهام به بانک ها توسط دولت در دی ماه سال ۹۹ و گسترش بنگاه داری بانک ها که مغایر با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است از دیگر نمونه هایی است که بی اعتنایی مرکزی'>بانک مرکزی به قانون را نشان می دهد

کلیدواژه: بورس بانک مرکزی مرکزی