تیتر ۲۰

بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا تمدید شد

بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 تمدید شد.

کلیدواژه: کرونا