تیتر ۲۰

نمرات ثلث سوم نامزدها و بررسی نتایج نهایی انتخابات

از ابتدای معرفی کاندیدها از سوی شورای محترم نگهبان به عنوان یک تکلیف دانشگاهی برای خود و ارتقا دانش خودم، وقت مرور و نگاه به همه برنامه های صدا و سیما را نداشتم.

کلیدواژه: انتخابات