تیتر ۲۰

فضای تولید را از بگیر و ببند خالی کنید

سعید عمرانی اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسیاری از موارد را از حالت قضایی خود خارج کنیم. همچنین مسائلی مانند دادگاه تجاری مطرح است، در مجموع به دنبال این هستیم که وضعیت را از حالت بگیر و ببند خارج کنیم. هیچ کجای دنیا تولید به این شکل اداره نمی‌...

کلیدواژه: