تیتر ۲۰

آسترازنکا به شکست در درمان کرونا با آنتی بادی اعتراف کرد

آسترازنکا اعتراف کرد در جریان آزمایش بالینی درمان کرونا با آنتی بادی مونوکلونال موفق نبوده است.

کلیدواژه: کرونا