تیتر ۲۰

سازمان جهانی بهداشت: کرونا سریعتر از روند واکسیناسیون در حال گسترش است

"تدروس آدهانوم" افزود: تعهد گروه هفت به تامین یک میلیارد دُز طی دو سال آینده کمک بزرگی است اما میزان بسیار بیشتری از واکسن مورد نیاز است.

کلیدواژه: کرونا