تیتر ۲۰

ایرادات «مستقل‌شدن» برای انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها

نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال تغییر در تمام ارکان دولت و از جمله وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و زیرمجموعه‌های آن، اختلاف میان ادارات‌کل ارشاد استان‌ها و شعبات استانی انجمن هنرهای نمایشی، روی هوا بودن قول شفاهی ادامه حمایت‌های دولتی از تئاتر استا...

کلیدواژه: