تیتر ۲۰

بانک مرکزی اقدام به بازخرید معکوس ۳۰ هزار میلیارد ریال کرد

تهران- ایرنا- مرکزی'>بانک مرکزی این هفته با تاکید بر استمرار جذب نقدینگی، با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

کلیدواژه: بانک مرکزی مرکزی