تیتر ۲۰

پاسخ دکتر محقق داماد به پرسشی درباره شرکت در انتخابات

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد، عموم مردم را به شرکت انتخابات و استفاده از این حق مشروع و قانونی دعوت کرد.

کلیدواژه: انتخابات