تیتر ۲۰

تعلل دولت درباره قانون مربوط به درج آگهی های دولتی در مطبوعات

با توجه به دستور مستقیمی که مجلس'>رئیس مجلس در این مسأله داده اند، این مسأله می تواند با همکاری دولت به سرعت حل و فصل شود

کلیدواژه: دولت