تیتر ۲۰

کارآفرینی مسیری به سوی رفع آسیب‌های اجتماعی

یکی از راهکارهای اساسی در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی است؛ کارآفرینی که کمتر مورد اشاره و توجه مدیران قرار گرفته است.

کلیدواژه: