تیتر ۲۰

FATF را اینقدر ترسناک نشان ندهید / در افزایش قیمت بنزین تدبیر حاصل نشد

همتی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در شرایط فشار حداکثری دشمن ما مقاومت کردیم و جلوی فروپاشی اقتصادی که هدف آنان بود ایستادیم و این پیچ فشار حداکثری را رد کردیم، اما کشور را نمی‌شود با تهاتر اداره کرد؛ برخی فکر می‌کنند ملت رفاه آرامش و ز...

کلیدواژه: قیمت بنزین بنزین