تیتر ۲۰

تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد / ضرورت اتصال سامانه صیاد به خودپردازها

بنابر قانون جدید چک افراد برای صدور چک باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده نیز باید این اطلاعات را در سامانه تایید کند. خودپرداز می­تواند یکی از راه‌های ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باشد.

کلیدواژه: