تیتر ۲۰

جامعه ایرانی عجین با فرهنگ کرامت و آداب رضوی است

توکلی با اشاره به اینکه امام رضا(ع) در زندگی همه ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی دارد، اظهار کرد: اساسا جامعه ایرانی عجین با فرهنگ کرامت و آداب رضوی است.

کلیدواژه: