تیتر ۲۰

بمب خبری عضو جبهه پایداری با هشتگ زاکانی

یک عضو جهبه پایداری از انصراف تعدادی از نامزدهای مهم به نفع ابراهیم رئیسی خبر داد.

کلیدواژه: