تیتر ۲۰

موفقیت دولت آینده در گرو رعایت اصول "حکمروایی شایسته" است

برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت در چار چوب حکمروایی شایسته می تواند چالش های جامعه را کاهش و "جهش تولید" و توسعه را فراهم سازد.

کلیدواژه: دولت