تیتر ۲۰

فجر سپاسی 2 – رایکای بابل صفر / لیگ یک / خوشبختی فجر با دو ضربه ی پنالتی 

همان طور که پیش بینی می شد فجر سپاسی در مصاف با رایکای بابل برنده از میدان خارج شد. 

کلیدواژه: