تیتر ۲۰

۶ فیلمنامه، پروانه ساخت گرفتند

فیلمنامه‌های «معلم»، «دشت سبز»، «بچه بچه»، «عموزادگان»، «رویا شهر» و «کوچه مروی»، پروانه ساخت گرفتند.

کلیدواژه: