تیتر ۲۰

سازمان هواپیمایی: در فرودگاه امام، مسافر از مبدا هند و پاکستان قبول نمی کرد

تا زمانی که مصوبه جدید ستاد بابت لغو ممنوعیت ها صورت گیرد مسافری از مبدا هند و پاکستان را در فرودگاه امام خمینی نمی پذیریم.

کلیدواژه: