تیتر ۲۰

کنست مفاد اصلی برنامه‌های دولت جدید رژیم صهیونیستی را منتشر کرد

سایت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بندهایی که روی آن توافق شده تا دولت تغییر رژیم صهیونیستی تشکیل شود را منتشر کرد که شامل مهمترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی فرا روی اشغالگران است.

کلیدواژه: دولت