تیتر ۲۰

۱۰۰ درصد وجوهات خرید کلزا توسط شرکت کشت و صنعت ماهیدشت پرداخت شد

کرمانشاه - ایرنا- مدیر زراعت شرکت کشت و صنعت ماهیدشت از پرداخت ۱۰۰ درصد وجوهات مربوط به خرید دانه کلزا تحویلی به این شرکت در سال زراعی جاری خبر داد.

کلیدواژه: