تیتر ۲۰

ایجاد سازو کارهای سازگاری با کم‌ آبی بر اساس شرایط اقلیمی

وزیر نیرو با بیان اینکه کشورمان کشوری خشک و نیمه‌خشک است، گفت: ضروری است سازوکارهای سازگاری با کم آبی براساس شرایط اقلیمی ایجاد شود.

کلیدواژه: