تیتر ۲۰

عرضه ۲۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۳۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

کلیدواژه: