تیتر ۲۰

مستاجرها بخوانند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت ستاد ملی کرونا با پرداخت مسکن'>وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط خبر داد و گفت: تمامی قراردادهای اجاره، امسال نیز تمدید خواهد شد.

کلیدواژه: