تیتر ۲۰

تایید صلاحیت نخواهم شد

همشهری آنلاین نوشت: زهرا شجاعی درباره تایید صلاحیت خود گفت: اگر واقع بینانه بخواهم نظر بدهم معتقدم تایید صلاحیتی وجود ندارد.

کلیدواژه: