تیتر ۲۰

قالیباف:مسئله فلسطین مسئله جهان است

مجلس'>رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مسئله فلسطین مسئله جهان است، ادامه داد: سنت اسلامی بر شکست ظلم و ظالم بنا شده است و مردم فلسطین مصداق مظلوم مجاهد هستند.

کلیدواژه: