تیتر ۲۰

قاضی‌زاده: بزرگترین ستم دولت‌های غیر مردمی به مردم، ایجاد تورم است

نایب مجلس'>رئیس مجلس گفت: بزرگترین ستم دولتهای غیر مردمی به مردم، دست بردن در کاهش ارزش پول ملی برای تأمین هزینه‌ی ریخت و پاش‌هایشان است.

کلیدواژه: دولت