تیتر ۲۰

بازدید امیر خانزادی از تیپ دوم تکاروان دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش دربازدیذ از منطقه دوم دریایی میزان آمادگی یگان های رزمی این منطقه را ارزیابی کرد.

کلیدواژه: ارتش