تیتر ۲۰

راه اندازی ستاد نسل تحول در حمایت از رئیسی

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ستاد نسل تحول را در حمایت از آیت الله رئیسی در انتخابات راه اندازی کرد.

کلیدواژه: