تیتر ۲۰

مهار تورم تنها با اصلاح رفتار دولت ها دست یافتنی است

نایب مجلس'>رئیس مجلس گفت: مهار تورم و گرانی تنها با اصلاح رفتار دولت و تحول در سازوکارهای حکمرانی دست یافتنی است.

کلیدواژه: دولت