تیتر ۲۰

حقوق کارمندان در سال 99 میانگین 34 درصد افزایش یافت/ اختلاف 2 برابری افزایش حداقل و حداکثر حقوق‌ها

براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارمندانی که در سال99 کمتر از چهار میلیون تومان بوده، 53درصد افزایش یافت (حدود2میلیون تومان).همچنین این میزان برای افرادی که حقوقهای بیش از18 میلیون تومان دریافت می‌کردند 23 درصد (حداقل 4 میلیون) بوده است.

کلیدواژه: سال 99 حقوق کارمندان