تیتر ۲۰

یادداشت|به سوی خرمشهر

یک پژوهشگر تاریخ در یادداشتی به مناسبت فرارسیدن آزادسازی خرمشهر به به تشریح شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور در برهه سقوط و پس از آن بازپس گیری خرمشهر پرداخته است.

کلیدواژه: