تیتر ۲۰

صد هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی است

وزیر اقتصاد گفت:00 1 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

کلیدواژه: دولت