تیتر ۲۰

اشکان رهگذر: آثار سفارشی مخاطب ندارند

اشکان رهگذر معتقد است افزایش تجربه سازندگان انیمیشن در آینده، می‌تواند سینمای انیمیشن را به اندازه سینمای داستانی صاحب اعتبار و جایگاه کند.

کلیدواژه: