تیتر ۲۰

درخواست اسراییل برای انتقال قیمومیت اماکن مقدس به عربستان

کلیدواژه: عربستان