تیتر ۲۰

اشرف غنی ۱۱ مشاورش را برکنار کرد

رئیس جمهور افغانستان به تازه‌گی ۱۱ مشاور خود را برکنار و تشکیلات مربوط به این مشاوریت‌ها را لغو کرده است.

کلیدواژه: